Komitet naukowy konferencji

Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska

Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Landowski

Dr hab. n. med. Dominika Dudek